Årsberetning for 2018

Her kan du lese årsberetningen for 2018

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2018

Generelt

Hobøl Frivilligsentral er eid av Hobøl Frivilligsentrals Venner, og har kontor i Hobølveien 5 på Tomter.

Hobøl Frivilligsentral forurenser ikke det ytre miljø, og driver kildesortering i den grad det er tilrettelagt av Hobøl Kommune/IØR.

Det har ikke vært sykefravær i 2018. 


Styret i 2018

Leder:               Inger Margrethe Solli                   

Nestleder:          Eivind Mjærum                   

Styremedlem:     Odd Stoksbjerg                                                               

Styremedlem:     Steinar Almvik                    

Styremedlem:     Margunn Aanestad                      

Styremedlem:     Janiche Frydenlund              

Varamedlem:      Svein Slangsvold                 

Varamedlem:      Inger Mellem                               

Kommunens representant: Pernille Lemming (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt).

Kommunens vararepresentant: Øivind Jarl Pedersen (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt). 


Valgkomité 2019:

Leder:       Eivind Mjærum                   

Medlem:    Janiche Frydenlund                      

Medlem:    Odd Stoksbjerg   


Daglig leder er Jan Terje Kristiansen i 100% stilling. 


Styremøter

I løpet av 2018 ble av forskjellige grunner ikke avholdt styremøter.

Medlemmer

Ved utgangen av 2018 hadde Hobøl Frivilligsentrals Venner 60 enkeltmedlemmer og 2 organisasjonsmedlemmer. 

Aktiviteter

Daglig leder har gjennom året hatt møter med bl.a. prosjektledelsen for ny kommune, NAV, Psykteam, ledelsen ved HBBS, Friomsorgen, kulturkonsulent Kristin Lippestad, rådmannen, biblioteket, SLT-koordinatoren.

Kjerringtorget ble ikke arrangert i 2018. På grunn av veiomlegging på Elvestad var det umulig å sette i gang planlegging av Kjerringtorget. Dette er også tilfellet for 2019 og videre på grunn av usikkerhet om hva kommunehuset skal brukes til. Det betyr at det ikke blir noen flere Kjerringtorg!

Det har vært to samlinger med frivillige, en sommeravslutning og et julebord, begge på Tomter Kunstkafé og bar. Oppmøtet på disse samlingene har vært bra, med god stemning og underholdning. 

Seniornett startet opp i februar 2015, og våre flinke instruktører har hjulpet mange, både seniorer og andre også i 2018. Totalt har vi gjennomført 150 timer med en-til-en-undervisning i 2018. I tillegg hadde vi temadag om slektsforskning den 21. september med 3 deltakere. Tor Henning Pytterud fra Slekt og Data ledet temadagen.

Vi tilbyr singel til de som har behov for det når det er glatt. Blant annet har hjemmesykepleien hatt med seg strøbokser til eldre hjemmeboende. Et populært tilbud!

Det har ikke vært regionkonferanser i 2018. Tidligere fikk Frivilligsentralene midler fra staten, men etter omleggingen av finansieringen av Frivilligsentralene er det ikke lagt inn midler til dette. 

Daglig leder har deltatt på nettverksmøter med de andre daglige lederne i Indre Østfold. Han var også med på et nettverksmøte for alle daglige ledere i Østfold.

For 8. gang har vi samarbeidet med Spydeberg Frivilligsentral om et julaftenarrangement for enslige i Hobøl og Spydeberg. Arrangementet ble gjennomført i Tomter Menighetssenter. 15 gjester og frivillige hadde en fin julefeiring, og nissen kom også på besøk! De som var frivillige denne kvelden fortjener stor honnør! Arrangementet vil bli gjentatt i 2019, da i Spydeberg. Stor takk til Hobøl Røde Kors, REX Markiser, Spydeberg Bakeri, Roma Brus og Ølutsalg, Essen Blomster og andre bidragsytere!

Kulturtimen på HBBS arrangeres nå 1 gang pr måned gjennom året, med Gabriele Remedios og Ragnhild A. Walle som ansvarlig. Det blir engasjert både lokale artister og andre til å underholde, og det er mellom 20 og 50 tilhørere/tilskuere på arrangementene. Spesielt inviterte er beboerne på HBBS og Knapstadtunet, men alle arrangementer er åpne for alle. Kulturtimen er en del av ”Den kulturelle spaserstokk”, og videreføres i 2019. 

Kafeen på HBBS drives av frivillige hver tirsdag. Der serveres det vafler og kaffe/te.

For femte året på rad deltok vi i kommunens kulturuke i november. Hobøl Frivilligsentral var da representert med et arrangement, Kulturtimen på HBBS.

Vi låner ut idretts- og friluftsutstyr hele året, totalt 209 objekter mot 83 objekter i 2017.

Vi har i flere omganger sysselsatt personer som har fått samfunnsstraff, med og uten fotlenke.

En gang i uka aktiviserer vi også en ung mann med psykisk utviklingshemming. Han hjelper til med snømåking, bæring, soping av fortau osv.

Informasjon/markedsføring

Hjemmesiden vår blir brukt aktivt, og vi har forholdsvis mange ”klikk” på siden i løpet av en uke. Vi benytter også Facebook aktivt, og vi har nå 524 personer som følger oss, en økning på hele 37 i løpet av året. 

Vi er også bevisste på bruke internett som markedsføringskanal. Både våre egne hjemmesider, Facebook, kommunens hjemmesider samt lokalavisene i hele Østfold brukes aktivt for å promotere forskjellige aktiviteter.

Menighetsbladet «På kornet» benyttes også.

Aktiviteter blir også promotert på standsbukken vår utenfor Frivilligsentralen. Denne er et godt blikkfang for forbipasserende. Plakater blir også satt opp på egnede steder i hele kommunen.

Aktivitetsnivå

I 2018 har Frivilligsentralen gjennomført aktiviteter som:


 • Bingo på Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS)hver tirsdag
 • Følgetjeneste til sykehus og lignende
 • Hagearbeid, snørydding og diverse andre sporadiske tiltak
 • Handlevogn på HBBS hver onsdag
 • Kulturtimen hver måned på HBBS
 • Aktiviteter rettet mot frivillige
 • Utdeling av strøsand/singel
 • Utdeling av slukkeskumbokser
 • Julaften for de som ønsker å feire sammen med andre
 • Onsdagstreffen i deler av året
 • Kafe på HBBS
 • Seniornett, individuell datahjelp hver fredag
 • Advokatvakt hver tirsdag
 • Utlån av idretts- og friluftsutstyr
 • Strikkedamer fram til høsten
 • Vaffelkvelder med asylsøkere ca. 1 gang pr. måned deler av året


Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 71.077,96,-. Reelt overskudd er ca. 54.000,- lavere, fordi vi ikke har brukt hele bevilgningen på 100.000- fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyrsutlånet. 


 
Frivilligsentralen har i 2018 fått lønnsmidler fra Hobøl kommune på kr. 582 651,28,-. Av dette fikk kommunen overført 410.000,- fra staten. Heller ikke i år har vi fått driftstilskudd fra kommunen. Vi vil benytte anledningen til å takke kommunen for et godt samarbeide på flere områder.

Sentralens drift bygges ellers på gaver, kontingent, momskompensasjon, husleie fra Posten og Grasrotandelen. Se for øvrig regnskap.

Vi klarte å rekruttere rekruttere en frivillig til å føre regnskapet, Vivian Langdalen. Vi har også gått over til å bruke Visma regnskapssystem. Revisjon er utført av Kåre Sundbrei, tidligere Finanstilsynet.

Se ellers vedlagt årsregnskap og revisjonsberetning.


Inger Margrethe Solli                           Odd Stoksbjerg                                  


Janiche Frydenlund                             Steinar Almvik


Margunn Aanestad                              Eivind A. Mjærum


Pernille Lemming

2020 © Hobøl Frivilligsentral