Årsberetning for 2017

Her kan du lese Hobøl Frivilligsentral Venners årsberetning for 2017.

Hobøl Frivilligsentrals Venner


Årsmøte 20. mars 2018Dagsorden:


 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Godkjennelse av innkallelsen
 4. Godkjennelse av dagsorden
 5. Valg av 2 til å undertegne protokollen
 6. Årsberetning
 7. Regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett
 10. Valg
TUSEN TAKK!

En takk til alle frivillige for den jobben dere gjør, og for at dere bidrar til at sentralen er det den er.


Styret vil på vegne av alle brukere og frivillige takke politikere, organisasjoner og andre samarbeidspartnere for godt samarbeide i 2017.


 Styret i Hobøl Frivilligsentral.

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2017


Generelt

Hobøl Frivilligsentral er eid av Hobøl Frivilligsentrals Venner, og har kontor i Hobølveien 5 på Tomter.

Hobøl Frivilligsentral forurenser ikke det ytre miljø, og driver kildesortering i den grad det er tilrettelagt av Hobøl Kommune/IØR.


Det har ikke vært sykefravær i 2017. 


Styret i 2017

Leder:               Inger Margrethe Solli   

            Nestleder:          Eivind Mjærum                           

            Styremedlem:    Odd Stoksbjerg                                                              

            Styremedlem:     Steinar Almvik            

            Styremedlem:    Margunn Aanestad              

            Styremedlem:     Janiche Frydenlund      

            Varamedlem:      Svein Slangsvold         

                Varamedlem:     Inger Mellem                      


Kommunens representant: Pernille Lemming (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt).

Kommunens vararepresentant: Øivind Jarl Pedersen (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt). 


Valgkomité 2018:


Leder:       Eivind Mjærum                   

Medlem:    Janiche Frydenlund                      

Medlem:    Odd Stoksbjerg   


Daglig leder er Jan Terje Kristiansen i 100% stilling. 


Styremøter

I løpet av 2017 ble det avholdt 2 styremøter og behandlet 10 saker.
Medlemmer

Ved utgangen av 2017 hadde Hobøl Frivilligsentrals Venner 66 enkeltmedlemmer og 4 organisasjonsmedlemmer. 


Aktiviteter

Daglig leder har gjennom året hatt møter med bl.a. NAV, Psykteam, ledelsen ved HBBS, Friomsorgen, kulturkonsulent Kristin Lippestad, rådmannen, biblioteket, SLT-koordinatoren.


Kjerringtorget ble arrangert lørdag 19. august. Her samarbeider vi med Ytre Hobøl bygdekvinnelag, Øvre Hobøl bygdekvinnelag og Hobøl Skolekorps.


Det har vært to samlinger med frivillige, en sommeravslutning og et julebord, begge på Tomter Kunstkafé og bar. Oppmøtet på disse samlingene har vært bra, med god stemning og underholdning. 


Seniornett startet opp i februar 2015, og våre flinke instruktører har hjulpet mange, både seniorer og andre også i 2017. Totalt har vi gjennomført 211 timer med en-til-en-undervisning.


Vi tilbyr singel til de som har behov for det når det er glatt. Blant annet har hjemmesykepleien hatt med seg strøbokser til eldre hjemmeboende. På slutten av året kjøpte vi inn knust leca tilsvarende 200 strøbokser. Et populært tilbud!


Daglig leder deltok på Regionkonferansen i Kristiansand i september. Dette var sannsynligvis historiens siste regionkonferanse. Tidligere fikk Frivilligsentralene midler fra staten, men etter omleggingen av finansieringen av Frivilligsentralene er det ikke lagt inn midler til dette. 

Daglig leder har også deltatt på nettverksmøter med de andre daglige lederne i Indre Østfold. Han var også med på et nettverksmøte for alle daglige ledere i Østfold.


For 7. gang har vi samarbeidet med Spydeberg Frivilligsentral om et julaftenarrangement for enslige i Hobøl og Spydeberg. Arrangementet ble gjennomført i Spydeberg Frivilligsentrals lokaler. 21 gjester og frivillige hadde en fin julefeiring, og nissen kom også på besøk! De som var frivillige denne kvelden fortjener stor honnør! Arrangementet vil bli gjentatt i 2018. Stor takk til Hobøl Røde Kors, REX Markiser, Spydeberg Bakeri, Roma Brus og Ølutsalg, Essen Blomster og andre bidragsytere!


Kulturtimen på HBBS arrangeres nå 1 gang pr måned gjennom året, med Gabriele Remedios og Ragnhild A. Walle som ansvarlig. Det blir engasjert både lokale artister og andre til å underholde, og det er mellom 20 og 50 tilhørere/tilskuere på arrangementene. Spesielt inviterte er beboerne på HBBS og Knapstadtunet, men alle arrangementer er åpne for alle. Kulturtimen er en del av ”Den kulturelle spaserstokk”, og videreføres i 2018. 


Kafeen på HBBS drives av frivillige hver tirsdag. Der serveres det vafler og kaffe/te.


For fjerde året på rad deltok vi i kommunens kulturuke i november. Hobøl Frivilligsentral var da representert med et arrangement, Kulturtimen på HBBS.


Hver onsdag har vi hatt Onsdagstreff, en lavterskel-"kafé" hvor det løses verdensproblemer over en lav sko. 


Vi låner ut idretts- og friluftsutstyr hele året, totalt 83 objekter i 2017.


Vi har i flere omganger sysselsatt personer som har fått samfunnsstraff, med og uten fotlenke.


En gang i uka aktiviserer vi også en ung mann med psykisk utviklingshemming. Han hjelper til med snømåking, bæring, soping av fortau osv.Informasjon/markedsføring


Hjemmesiden vår blir brukt aktivt, og vi har forholdsvis mange ”klikk” på siden i løpet av en uke. Vi benytter også Facebook aktivt, og vi har nå 487 personer som følger oss, en økning på hele 67 i løpet av året. 

Vi er også bevisste på bruke internett som markedsføringskanal. Både våre egne hjemmesider, Facebook, kommunens hjemmesider samt lokalavisene i hele Østfold brukes aktivt for å promotere forskjellige aktiviteter.


Menighetsbladet «På kornet» benyttes også.


Aktiviteter blir også promotert på standsbukken vår utenfor Frivilligsentralen. Denne er et godt blikkfang for forbipasserende. Plakater blir også satt opp på egnede steder i hele kommunen.Aktivitetsnivå

I 2017 har Frivilligsentralen gjennomført aktiviteter som:


 • Bingo på Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS)hver tirsdag
 • Følgetjeneste til sykehus og lignende
 • Hagearbeid, snørydding og diverse andre sporadiske tiltak
 • Handlevogn på HBBS hver onsdag

-       ”Kjerringtorget” sammen med de Ytre Hobøl bygdekvinnelag, Øvre Hobøl bygdekvinnelag og Hobøl Skolekorps.

 • Kulturtimen ca hver 3. uke på HBBS
 • Aktiviteter rettet mot frivillige
 • Utdeling av strøsand/singel
 • Utdeling av slukkeskumbokser
 • Julaften for de som ønsker å feire sammen med andre
 • Onsdagstreffen
 • Kafe på HBBS
 • Seniornett, individuell datahjelp hver fredag
 • Advokatvakt hver tirsdag
 • Utlån av idretts- og friluftsutstyr
 • Strikkedamer fra desember
 • Vaffelkvelder med asylsøkere ca. 1 gang pr. måned


Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 66.795,11,-. Reelt overskudd er omtrent 11.000,- lavere, bl.a. fordi vi har regnskapet for julaften. Denne kontoen deles med Spydeberg Frivilligsentral.


 
Frivilligsentralen har i 2017 fått lønnsmidler fra Hobøl kommune på kr. 526,611,00,-. Av dette fikk kommunen overført 392.000,- fra staten. Heller ikke i år har vi fått driftstilskudd fra kommunen. Vi vil benytte anledningen til å takke kommunen for et godt samarbeide på flere områder.

Sentralens drift bygges ellers på gaver, kontingent, inntekter fra Kjerringtorget, momskompensasjon, husleie fra Posten og Grasrotandelen. Se for øvrig regnskap.

Daglig leder fører fortsatt regnskapet, men forsøker å rekruttere en frivillig til å utføre den oppgaven. Daglig leder anser det som uheldig å forvalte jobben som kasserer og regnskapsfører. Revisjon er utført av Kåre Sundbrei, Finanstilsynet.


Se ellers vedlagt årsregnskap og revisjonsberetning.
Inger Margrethe Solli                           Odd Stoksbjerg                                  
Janiche Frydenlund                             Steinar Almvik
Margunn Aanestad                              Eivind A. MjærumPernille Lemming


2020 © Hobøl Frivilligsentral