Årsberetninger

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2014

Generelt

Hobøl Frivilligsentral er eid av Hobøl Frivilligsentrals Venner, og har kontor i Hobølveien 5 på Tomter.

Hobøl Frivilligsentral forurenser ikke det ytre miljø, og driver kildesortering i den grad det er tilrettelagt av Hobøl Kommune/IØR.

Det har vært 0 % sykefravær i 2014. 

Styret i 2014

Leder:               Torkel Nærisrud                        

Nestleder:          Eivind Mjærum                          

Styremedlem:    Hanne Pettersen Nordby             

Styremedlem:    Steinar Almvik                           

Styremedlem:    Ragnhild Aastorp Walle                       

Styremedlem:    Janiche Frydenlund                    

Varamedlem:     Svein Slangsvold                       

Varamedlem:     Inger Margrethe Solli                 

 

Kommunens representant: Eivind Mjærum (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt).

Kommunens vararepresentant: Torleif Johansen (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt).

Valgkomite: 

Leder:       Eivind Mjærum                  

                Janiche Frydenlund            

 

Daglig leder er Jan Terje Kristiansen i 100% stilling.

 

Styremøter

I løpet av 2014 ble det avholdt 6 styremøter og behandlet 36 saker.

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2014 hadde Hobøl Frivilligsentrals Venner 53 enkeltmedlemmer og 4 organisasjonsmedlemmer.

 

Aktiviteter

Daglig leder har gjennom året hatt møter med bl.a. NAV, Psykteam, Hobøl Gjensidige Brandkasse, ledelsen ved HBBS, Friomsorgen, ordfører, kulturkonsulent Eva K.Utne, rådmannen, kommunens jurist, lederen ved ungdomsklubben Cozen, biblioteket, SLT-koordinatoren.

Natteravnene har gått de fredagene Cozen har åpent, men har tatt en pause da det nesten ikke har vært ungdom på Cozen eller ute i gatene. Natteravnene vil starte opp igjen når vi får melding om at ungdommen igjen er ute. Daglig leder deltok på Natteravnsamling i regi av Follopolitiet 8. oktober.

Kjerringtorget ble arrangert lørdag 23. august, og var igjen en suksess. Her samarbeider vi med de 3 bygdekvinnelagene i kommunen.

Det har vært to samlinger med frivillige, en sommeravslutning og et julebord, begge på Tomter Kunst og Kaffe. Oppmøtet på disse samlingene har vært bra, med god stemning og underholdning. 

I samarbeide med Hobøl Gjensidige Brandkasse og Folkehelsekomiteen i Hobøl tilbyr vi saltet strøsingel og vanlig singel til de som har behov for det når det er glatt. Blant annet har hjemmesykepleien hatt med seg strøbokser til eldre hjemmeboende.

Vi har fortsatt noen få slukkeskumbokser til utdeling. Disse er ment for eldre og andre som kan ha problemer med å håndtere en tung vanlig brannslukker.

Daglig leder deltok  på Regionkonferansen i Sarpsborg 15. til 17. september. Daglig leder har også deltatt på nettverksmøter med de andre daglige lederne i Indre Østfold.

For fjerde gang har vi samarbeidet med Spydeberg Frivilligsentral om et julaftenarrangement for enslige i Hobøl og Spydeberg. Arrangementet ble gjennomført i Spydeberg Frivilligsentrals lokaler, og ble også i år en suksess! 35 deltakere og frivillige hadde en fin julefeiring, og nissen kom også på besøk! De som var frivillige denne kvelden fortjener stor honnør! Arrangementet vil bli gjentatt i 2015, da i Tomter. Stor takk til Hobøl Røde Kors og andre bidragsytere!

Den ene store saken i året som har gått, er overtakelsen av Hobølveien 5. Både styreleder og daglig leder har vært på mange møter med kommunen hvor dette har vært tema. Etter mange forsinkelser og videreverdigheter, er nå Hobølveien 5 overtatt av Hobøl Frivilligsentral, Tomter Speidergruppe og Ole Kjærbus Krigshistoriske Samlinger. Kontrakten ble undertegnet 15. desember. I forbindelse med overtakelse av eiendommen har det vært el-tilsyn og branntilsyn. Resultatet ble at daglig leder måtte utarbeide en HMS-perm for el-sikkerhet.

Den andre saken det har gått med mye tid til er bygging av en skatebane i Tomter. Vi har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr. 100 000,-, og fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (via Hobøl kommune) på kr. 60 000,-. Nå gjenstår det å asfaltere, samt plassere skatelementene.

Kulturtimen på HBBS arrangeres ca. hver 3. uke gjennom året, med Ragnhild A. Walle som ansvarlig. Det blir engasjert både lokale artister og andre til å underholde, og det er mellom 20 og 50 tilhørere/tilskuere på arrangementene. Spesielt inviterte er beboerne på HBBS og Knapstadtunet, men alle arrangementer er åpne for alle. Kulturtimen er en del av ”Den kulturelle spaserstokk”, og videreføres i 2015.

30. oktober hadde vi to elever fra Operasjon Dagsverk. Det ble da ryddet utenfor Hobølveien 5, og rengjort en del inne. Bl.a. ble en av garasjene i den gamle brannstasjonen klargjort for lagring av Tomter Speidergruppes kanotilhenger.

I forbindelse med ny planovergang ved jernbanen organiserte vi "skolepatrulje" med frivillige til veivesenet hadde laget ny fotgjengerovergang.

Kommunen ønsket at kafeen på HBBS skulle drives av frivillige, og Hobøl Frivilligsentral tok til slutt på seg en samordningsrolle i dette arbeidet. Det har derfor vært kafedrift noen timer tirsdager og onsdager fra februar 2014 fram til sommeren. Etter sommeren ble det kafedrift kun på tirsdager.

Hobøl Frivilligsentral var med å starte med BOWLS på HBBS, og nå er det et aktivt BOWLS-miljø der!

I forbindelse med omorganisering i Hobøl kommune, ble det opprettet et kultur- og frivillighetsutvalg hvor daglig leder deltar. Det første prosjektet dette utvalget startet var kulturuke 20.-30. november. Hobøl Frivilligsentral var da representert med to arrangementer, Kulturtimen på HBBS og konsert med Hans Kristian og Trond på Frivilligsentralen.  Kulturtimen var også den offisielle åpningen av Kulturuka.

Hver onsdag har vi hatt Onsdagstreff, en lavterskel-"kafè" i samarbeide med Psykisk Helseteam. Der har vi hatt tilbud om NADA, øreakupunktur.

Informasjon/markedsføring

Vi hadde som vanlig stand under Tomterdagene, i tillegg til en stand på Barnas Dag på Knapstad 10. mai.

Hjemmesiden vår blir brukt aktivt, og vi har forholdsvis mange ”klikk” på siden i løpet av en uke. Vi benytter også Facebook aktivt, og vi har nå 292 personer som følger oss, en økning på hele 94 i løpet av året.

Vi er også bevisste på bruke internett som markedsføringskanal. Både våre egne hjemmesider, Facebook, kommunens hjemmesider samt lokalavisene i hele Østfold brukes aktivt for å promotere forskjellige aktiviteter.

Aktiviteter blir også promotert på standsbukken vår utenfor Frivilligsentralen. Denne er et godt blikkfang for forbipasserende. Plakater blir også satt opp på egnede steder i hele kommunen.

Fredag 5. desember besøkte daglig leder 6. klasse ved Ringvoll skole, og møtte en godt forberedt klasse. En morsom opplevelse!

Aktivitetsnivå

I 2014 har Frivilligsentralen gjennomført aktiviteter som:

 

-                     Bingo på Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS)

-                     Følgetjeneste til sykehus og lignende

-                     Hagearbeid, snørydding og diverse andre sporadiske tiltak

-                     Handlevogn på HBBS

-                     ”Kjerringtorget” sammen med de tre bygdekvinnelagene

-                     Natteravner

-                     Kulturtimen ca hver 3. uke på HBBS

-                     Aktiviteter rettet mot frivillige

-                     Utdeling av strøsand/singel

-                     Utdeling av slukkeskumbokser

-                     Julaften for enslige

-                     Healing

-                     Onsdagstreffen, i samarbeide med psykisk helseteam i kommunen

 

Økonomi

Regnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 18 722,-.


Frivilligsentralen har i 2014 fått lønnsmidler fra Kultur og kirkedepartementet på kr. 310.000,-. Kommunen bidrar med kr. 208 033,- som er tilskudd til lønn, husleie og strøm. Vi vil benytte anledningen til å takke kommunen for et godt samarbeide på flere områder.

Sentralens drift bygges ellers på gaver, kontingent, inntekter fra Kjerringtorget, momskompensasjon og Grasrotandelen. Se for øvrig regnskap.

Regnskapsfører for Frivilligsentralen er Else T. Olsen. Hun gjør en strålende jobb, og vi håper å få beholde henne lenge! Revisjon er utført av Kåre Sundbrei, Finanstilsynet.

Se ellers vedlagt årsregnskap og revisjonsberetning.

 

 

 

Torkel Nerisrud                                          Janiche Frydenlund

 

 

 

Hanne Pettersen Nordby                                     Steinar Almvik

 

 

 

Ragnhild A. Walle                                               Eivind A. Mjærum

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2013

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2013

Generelt

Hobøl Frivilligsentral er eid av Hobøl Frivilligsentrals Venner, og har kontor i Hobølveien 5 på Tomter.

Hobøl Frivilligsentral forurenser ikke det ytre miljø, og driver kildesortering i den grad det er tilrettelagt av Hobøl Kommune/IØR.

Det har vært 0 % sykefravær i 2013.

Styret i 2013

Leder:                  Torkel Nærisrud                                For 2 år

Nestleder:            Eivind Mjærum                                 For 1 år

Styremedlem:       Hanne Pettersen Nordby                   gjenvalg for 2 år  

Styremedlem:       Steinar Almvik                                   1 år igjen, ikke på valg

Styremedlem:       Ragnhild Aastorp Walle                      gjenvalg for 2 år

Styremedlem:       Janiche Frydenlund                           1 år igjen, ikke på valg

Varamedlem:        Svein Slangsvold                               1 år igjen, ikke på valg

Varamedlem:        Inger Margrethe Solli                        For 2 år

 

Kommunens representant: Eivind Mjærum (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt).

Kommunens vararepresentant: Torleif Johansen (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt). 

Daglig leder er Jan Terje Kristiansen i 100% stilling.

Styremøter

I løpet av 2013 ble det avholdt 7 styremøter og behandlet 40 saker. 

Medlemmer

Ved utgangen av 2013 hadde Hobøl Frivilligsentrals Venner 61 enkeltmedlemmer og 5 organisasjonsmedlemmer. 

Aktiviteter

Daglig leder har gjennom året hatt møter med bl.a. NAV, Psykteam, Hobøl Gjensidige Brandkasse, ledelsen ved HBBS, Friomsorgen, ordfører, kulturkonsulent Eva K.Utne, rådmannen, lederen ved ungdomsklubben Cozen, biblioteket, SLT-koordinatoren. 

Natteravnene har gått de fredagene Cozen har åpent. Daglig leder deltok på Natteravnkonferansen i Bergen 20.-21. april. Fredag 1. mars deltok daglig leder på en såkalt trygghetsvandring i Tomter sentrum. 

Daglig leder har deltatt i kommunens SLT-utførergruppe (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet). Her vil det bli endringer, og det er mulig daglig leder ikke lenger skal være med her.

Daglig leder er også med i et kommunalt prosjekt rettet mot utsatte barn og unge.

Kjerringtorget ble arrangert lørdag 17. august, og var en suksess. Her samarbeider vi med de 3 bygdekvinnelagene i kommunen.

Det har vært to samlinger med frivillige, en sommeravslutning og et julebord, begge på Tomter Kunst og Kaffe. Oppmøtet på disse samlingene har vært bra, med god stemning og underholdning. 

I samarbeide med Hobøl Gjensidige Brandkasse og Folkehelsekomiteen i Hobøl tilbyr vi saltet strøsingel og vanlig singel til de som har behov for det når det er glatt. Blant annet har hjemmesykepleien hatt med seg strøbokser til eldre hjemmeboende. 

Vi har fortsatt slukkeskumbokser til utdeling. Disse er ment for eldre og andre som kan ha problemer med å håndtere en tung vanlig brannslukker. 

Styreleder og daglig leder deltok  på Regionkonferansen i Kristiansand 16. til 18. september. Daglig leder har også deltatt på nettverksmøter med de andre daglige lederne i Indre Østfold.

For tredje gang har vi samarbeidet med Spydeberg Frivilligsentral om et julaftenarrangement for enslige i Hobøl og Spydeberg. Arrangementet ble gjennomført i Tomter Menighetssenter, og ble også i år en suksess! 20 deltakere og frivillige hadde en fin julefeiring, til tross for at stømmen var borte! De som var frivillige denne kvelden fortjener stor honnør! Arrangementet vil bli gjentatt i 2014, da i Spydeberg. Stor takk til Hobøl Røde Kors og Hobøl Gjensidige Brandkasse for økonomisk bistand!

Den store saken i året som har gått, er saken om hva kommunen skal gjøre med Hobølveien 5. Både styreleder og daglig leder har vært på flere møter med kommunen hvor dette har vært tema. Nå er det avklart at det er kommunen som har det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5. På møte med rådmannen, teknisk sjef og Ole Kjærbus Krigshistoriske Samlinger den 28. januar ble det enighet om at Hobøl Frivilligsentral, sammen med andre aktuelle parter, lager et prosjektnotat om hvordan Hobølveien 5 kan drives og eventuelt opprustes på frivillig basis.

Kulturtimen på HBBS arrangeres ca. hver 3. uke gjennom året, med Ragnhild A. Walle som ansvarlig. Det blir engasjert både lokale artister og andre til å underholde, og det er mellom 20 og 50 tilhørere/tilskuere på arrangementene. Spesielt inviterte er beboerne på HBBS og Knapstadtunet, men alle arrangmenter er åpne for alle. Kulturtimen er en del av ”Den kulturelle spaserstokk”, og videreføres i 2014. 

Lørdag 8. juni arrangerte vi Frimarked i Tomter sentrum. Dette ble en dag med stor aktivitet. 

Onsdag 9. oktober arrangerte vi Seniorsurf i samarbeide med Hobøl bibliotek. 

31. oktober hadde vi to elever fra Operasjon Dagsverk. 1 elev hjalp til med Kulturtimen på HBBS, mens den andre stod på stand utenfor kiosken på Tomter. Der ble det delt ut Twist og informasjon om Grasrotandelen. 

Slutten på året ble preget av at kommunen ønsket at kantina på HBBS skulle drives av frivillige. Hobøl Frivilligsentral deltok på flere møter om dette, og tok til slutt på seg en samordningsrolle i dette arbeidet. Det blir kantinedrift noen timer tirsdager og onsdager fra februar 2014. 

To aktiviteter ble nedlagt/lagt på is i 2013. Det gjelder Mekkebua og Babysang. 

Informasjon/markedsføring

Vi hadde som vanlig stand under Tomterdagene. 

Hjemmesiden vår blir brukt aktivt, og vi har forholdsvis mange ”klikk” på siden i løpet av en uke. Vi benytter også Facebook aktivt, og vi har nå 198 personer som følger oss, en økning på 54 i løpet av året.

Vi er også bevisste på bruke internett som markedsføringskanal. Både våre egne hjemmesider, Facebook, kommunens hjemmesider samt lokalavisene i hele Østfold brukes aktivt for å promotere forskjellige aktiviteter.

Aktiviteter blir også promotert på standsbukken vår utenfor Frivilligsentralen. Denne er et godt blikkfang for forbipasserende. Plakater blir også satt opp på egnede steder i hele kommunen.

Mandag 28. oktober fikk daglig leder informere kommunestyret om Hobøl Frivilligsentral. Det ble også en liten dialog med politikerne, hvor daglig leder svarte på spørsmål.

Aktivitetsnivå

I 2013 har Frivilligsentralen gjennomført aktiviteter som:

-                     Bingo på Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS)

-                     Følgetjeneste til sykehus og lignende

-                     Hagearbeid, snørydding og diverse andre sporadiske tiltak

-                     Handlevogn på HBBS

-                     ”Kjerringtorget” sammen med de tre bygdekvinnelagene

-                     Natteravner

-                     Kulturtimen ca hver 3. uke på HBBS

-                     Aktiviteter rettet mot frivillige

-                     Utdeling av strøsand/singel

-                     Utdeling av slukkeskumbokser

-                     Julaften for enslige

-                     Healing

-                     Frimarked

-                     Onsdagstreffen, et samarbeide med psykisk helseteam i  kommunen

 

Økonomi

Regnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 52 767,-.


Frivilligsentralen har i 2013 fått lønnsmidler fra Kultur og kirkedepartementet på kr. 310.000,-. Kommunen bidrar med kr. 545 510,- som er tilskudd til lønn, husleie og strøm. Vi vil benytte anledningen til å takke kommunen for et godt samarbeide på flere områder.

Sentralens drift bygges ellers på gaver, kontingent, inntekter fra Kjerringtorget, momskompensasjon og Grasrotandelen. Se for øvrig regnskap.

Regnskapsfører for Frivilligsentralen er Else T. Olsen. Hun gjør en strålende jobb, og vi håper å få beholde henne lenge! Revisjon er utført av Kåre Sundbrei, Finanstilsynet.

Se ellers vedlagt årsregnskap og revisjonsberetning.

 

Torkel Nerisrud                                                    Janiche Frydenlund

 

Hanne Pettersen Nordby                                       Steinar Almvik

 

Ragnhild A. Walle                                                 Eivind A. Mjærum

ÅRSBERETNING FOR HOBØL FRIVILLIGSENTRALS VENNER 2012

Generelt

Hobøl Frivilligsentral er eid av Hobøl Frivilligsentrals Venner, og har kontor i Hobølveien 5 på Tomter.

Hobøl Frivilligsentral forurenser ikke det ytre miljø, og driver kildesortering i den grad det er tilrettelagt av Hobøl Kommune/IØR.

Det har vært 0 % sykefravær i 2012.

 

Styret i 2012

Leder:               Bjørg Skaiaa             

Nestleder:          Torkel Nerisrud          

Kasserer:           Hanne Pettersen Nordby     

Styremedlem:    Steinar Almvik   

Styremedlem:    Ragnhild Aastorp Walle       

Varamedlem:     Janniche Frydenlund                  

Varamedlem:     Svein Slangsvold               

 

Kommunens representant: Eivind Mjærum (utnevnt av Hobøl kommune)

Kommunens vararepresentant: Torleif Johansen (utnevnt av Hobøl kommune)

Bjørg Skaiaa trakk seg som leder til sommerferien, og Torkel Nerisrud har fungert som leder fram til årsmøtet 2013.

Daglig leder er Jan Terje Kristiansen i 100% stilling.

 

Styremøter

I løpet av 2012 ble det avholdt 4 styremøter og behandlet 23 saker.

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2012 hadde Hobøl Frivilligsentrals Venner 42 enkeltmedlemmer og 5 organisasjonsmedlemmer.

 

Aktiviteter

Daglig leder har gjennom året hatt møter med bl.a. NAV, Psykteam, FriMot, Hobøl Gjensidige Brandkasse, ledelsen ved HBBS, Friomsorgen, ordfører, rådmannen, lederen ved ungdomsklubben Cozen, kultursjef Inger Mellem, biblioteket, SLT-koordinatoren.

 

Natteravnene har gått de fredagene Cozen har åpent. Cozen feiret Halloween den 26. oktober, og Natteravnene delte ut gratis grillpølser til de unge.

 

13.november inviterte Follo politidistrikt med Jostein Sandvik i spissen,  til samling for natteravngruppene i distriktet. Daglig leder deltok fra Hobøl.

 

Daglig leder er med i kommunens SLT-utførergruppe (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet).

 

Daglig leder er også med i et kommunalt prosjekt rettet mot utsatte barn og unge.

 

Daglig leder har deltatt i kommunens folkehelsegruppe, og alle møter i denne gruppa har vært avholdt i Frivilligsentralens lokaler.

 

Kjerringtorget ble arrangert lørdag 18. august, og var en betinget suksess. Det økonomiske resultatet ble dårligere enn tidligere år, sannsynligvis fordi Smaalenene ikke klarte å få inn annonsen vår og at værmeldingen var dårlig. Her samarbeider vi med de 3 bygdekvinnelagene i kommunen.

 

Det har vært to samlinger med frivillige, en sommeravslutning på Hobøl bibliotek og et julebord på HBBS. Oppmøtet på disse samlingene har vært bra, med god stemning.

 

I samarbeide med Hobøl Gjensidige Brandkasse og Folkehelsekomiteen i Hobøl tilbyr vi saltet strøsingel og vanlig singel til de som har behov for det når det er glatt. Blant annet har hjemmesykepleien hatt med seg strøbokser til eldre hjemmeboende. Vi fikk 75 nye strøbokser i desember 2012.

 

Vi har fortsatt slukkeskumbokser til utdeling. Disse er ment for eldre og andre som kan ha problemer med å håndtere en tung vanlig brannslukker.

 

Daglig leder deltok  på Regionkonferanse i Drammen 10. til 12. september. Daglig leder har også deltatt på samtlige nettverksmøter med de andre daglige lederne i Indre Østfold.

 

Daglig leder var også invitert til, og deltok på, kommunestyrets julemiddag den 14. desember.

 

På andre året har vi samarbeidet om et julaftenarrangement for enslige i Hobøl og Spydeberg. Arrangementet ble gjennomført i Spydeberg Frivilligsentrals lokaler, og ble også i år en suksess! 25 deltakere og frivillige hadde en fin julefeiring. De som var frivillige denne kvelden fortjener stor honnør! Arrangementet vil bli gjentatt i 2013, da i Hobøl.

 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøkte Hobøl 5. september, og Frivilligsentralen var invitert med på en lunsj med ministeren på Tomter Kunstkafe.

 

Daglig leder har også deltatt på seminar om selvhjelp i regi av Selvhjelp Norge.

 

Vi arrangerte møte med lag og foreninger for å se om det var mulig å samarbeide om bruk av lokalene i Hobølvn. 5 med 22 deltakere. Det ble der nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe for frivillighetens interesser i bygget. Daglig leder er med i arbeidsgruppa, og har hatt møte med kommunens ledelse om saken, samt sendt brev med innspill. Kommunen skal etter sigende nedsette en egen gruppe som skal se på bruk av bygget, og daglig leder har bedt om å få være med der.

 

3 frivillige og daglig leder vikarierte som inspektører på Tomter skole 20. desember. Der delte vi også ut varm saft og pepperkaker.

 

Vi samarbeider med vikarierende sosiallærer på ungdomsskolen for å motvirke dropout fra skole.

 

Kulturtimen på HBBS ble arrangert ca. hver 3. uke gjennom året, med Ragnhild A. Walle som ansvarlig. Det ble engasjert både lokale artister og andre til å underholde, og det var mellom 15 og 50 tilhørere/tilskuere på arrangementene. Spesielt inviterte er beboerne på HBBS og Knapstadtunet, men alle arrangmenter er åpne for alle. Kulturtimen er en del av ”Den kulturelle spaserstokk”, og videreføres i 2013.

 

Informasjon/markedsføring

Vi har markedsført frivilligsentralen på to stands i 2012. Den første ble avholdt under kick-offarrangementet til Tomterdagene 16. juni, og den andre standen var en del av aktivitetene under selve Tomterdagene.

 

Hjemmesiden vår blir brukt aktivt, og vi har forholdsvis mange ”klikk” på siden i løpet av en uke. Vi benytter også Facebook aktivt, og vi har nå 144 personer som følger oss, en økning på 30 i løpet av året. Vår babysang har egen Facebookside med 11 som følger siden, men den blir ikke brukt i like stor grad.

 

Vi er også bevisste på bruke internett som markedsføringskanal. Både våre egne hjemmesider, Facebook, kommunens hjemmesider samt lokalavisene i hele Østfold brukes aktivt for å promotere forskjellige aktiviteter.

 

Aktiviteter blir også promotert på standsbukken vår utenfor Frivilligsentralen. Denne er et godt blikkfang for forbipasserende. Plakater blir også satt opp på egnede steder i hele kommunen.

 

Aktivitetsnivå

I 2012 har Frivilligsentralen gjennomført aktiviteter som:

 

-                     Bingo på Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS)

-                     Følgetjeneste til sykehus og lignende

-                     Hagearbeid, snørydding og diverse andre sporadiske tiltak

-                     Handlevogn på HBBS

-                     ”Kjerringtorget” sammen med de tre bygdekvinnelagene

-                     Natteravner

-                     Mekkebu

-                     Stands

-                     Kulturtimen ca hver 3. uke på HBBS

-                     Aktiviteter rettet mot frivillige

-                     Utdeling av strøsand/singel

-                     Utdeling av slukkeskumbokser

-                     Julaften for enslige

-                     Healing

-                     Babysang

-                     Lesevenn

-                     FriMot, et samarbeide med psykisk helseteam i kommunen

 

Økonomi

Regnskapet for 2012 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 31 155,-.


Frivilligsentralen har i 2012 fått lønnsmidler fra Kultur og kirkedepartementet på kr. 300.000,-. Kommunen bidrar med kr. 258 226,- som er tilskudd til lønn, husleie og strøm. Vi vil benytte anledningen til å takke kommunen for et godt samarbeide på flere områder.

Sentralens drift bygges ellers på gaver, kontingent, inntekter fra Kjerringtorget, momskompensasjon og Grasrotandelen. Se for øvrig regnskap.

Regnskapsfører for Frivilligsentralen er Else T. Olsen. Hun gjør en strålende jobb, og vi håper å få beholde henne lenge! Revisjon er utført av Kåre Sundbrei, Finanstilsynet.

Se ellers vedlagt årsregnskap og revisjonsberetning.

 

Torkel Nerisrud/s                                          Janiche Frydenlund/s

 

Hanne Pettersen Nordby/s                            Steinar Almvik/s

 

Ragnhild A. Walle/s                                         Eivind A. Mjærum/s

2020 © Hobøl Frivilligsentral