Våre vedtekter

VEDTEKTER For Hobøl FRIVILLIGSENTRALS venner

 

§ 1    Formål

Hobøl Frivilligsentrals venner eier og driver frivilligsentralen i Hobøl i samsvar med retningslinjene gitt av Kultur- og kirkedepartementet (KKD).

Frivilligsentralen i Hobøl kommune skal bidra til

-                     økt livskvalitet for innbyggerne

-                     et levende lokalmiljø

-                     sosiale nettverk i hele kommunen

ved å

-   koordinere samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, enkeltmennesker og det offentlige.

-    tilby velferdstilbud utover det offentlige velferdstilbudet.

-   formidle tjenester og kontakt mellom frivillige og brukere.

 

Hverken frivilligsentralen eller frivillige skal ta imot betaling for tjenester.


§ 2    Organisering

Frivilligsentralen i Hobøl er eid og drives av foreningen: Hobøl Frivilligsentrals Venner (HFV)

 

§ 3    Medlemmer

Medlemmer av foreningen kan være frivillige organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner over 18 år og kommunen.  Både brukere og frivillige har lov, men ingen plikt, til å være medlemmer. 

Medlemmer som ikke overholder vedtektene, eller som er til skade for Frivilligsentralens omdømme eller arbeide, kan utelukkes av styret eller årsmøtet. 

 

§ 4    Stemmerett og valgbarhet.

For å ha stemmerett på foreningens møter må et personlig medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem en måned og ikke skylde kontingent.

Hver forening har en stemme.

Hver bedrift har en stemme.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstagere i foreningen, er valgbare til tillitsverv i foreningen. Kun èn person fra hver medlemsorganisasjon kan velges pr. valgår.

 

§ 5    Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for neste kalenderår.  Kontingenten skal betales forskuddsvis innen 1.januar for angjeldende år.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlemmer av foreningen.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6    Tillitsvalgtes godtgjørelse

Styret og andre tillitsvalgte mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid.

Godtgjørelse for enkelte faktiske utgifter gis dersom dette er klarert med styret.

 

§ 7    Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret senest to (2) uker før årsmøtet.

Saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.  Styret kan invitere observatører og/eller media til å være til stede. 

 

§ 8    Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet velger dirigent, referent og to til å undertegne protokollen.

 

§ 9    Årsmøtets oppgaver

        Behandle foreningens årsmelding

Behandle foreningens regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag

Fastsette kontingent

Vedta foreningens budsjett

Vedta påfølgende års planer for drift

Valg: valgkomité er ansvarlig for valget.
      

§ 10  Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig dersom en eller flere medlemmer krever det.  Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

 

§ 11  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12  Styret

Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

Leder

Nestleder

Tre styremedlemmer

Kommunens representant (utnevnt av Hobøl kommune, ikke valgt)

To varamedlemmer (ikke personlig) pluss

Kommunens vararep. (personlig)

Daglig leder for Frivilligsentralen i Hobøl er sekretær for styret.

Styremedlemmene velges for to år om gangen og slik at to og to er på valg annet hvert år. Leder og nestleder bør være valgt i utakt med hverandre.  

Varamedlemmer velges også for to år om gangen og bør også være valgt i utakt.  Varamedlemmer møter på styremøtene, dog uten stemmerett hvis styret er fulltallig.

Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer som velges for to år slik at en eller to er på valg hvert år.

 

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de vedtak som er fattet på årsmøtet.

4. Representere foreningen utad.

5.  Ansette daglig leder.  Ved ansettelse av daglig leder skal det foreligge godkjent stillingsbeskrivelse og arbeidsintruks.

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et av styremedlemmene eller daglig leder ber om det.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


§ 13  Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas:

1.     på ordinært årsmøte ved innlevering av forslag, jf. § 7

eller

2.     på ekstraordinært årsmøte ved innkalling, jf. § 7.

Det kreves 2/3 flertall ved vedtektsendring.  

 

§ 14  Oppløsning

Oppløsningen av foreningen kan bare behandles på årsmøte.  Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.  For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtaksendringer treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 13.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen, tilfaller foreningens eiendeler de som har gitt eiendelene og egne opparbeidede eiendeler fordeles på frivillige organisasjoner som er medlemmer.  Årsmøtet avgjør fordelingen.

Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til Hobøl kommune.  Personlige opplysninger er underlagt taushetsplikt.

 

2020 © Hobøl Frivilligsentral